Vydedenie

Vydedenie je veľmi nepríjemná záležitosť, avšak stávajú sa aj také veci. Ak niekto nie je v harmonickom vzťahu áno, vydedenie je sladká pomsta avšak veľmi nepríjemná. Ak niekto chce svojho blížneho vydediť, tak nato si potrebuje tiež naštudovať zákon o vydedení. Tu je niekoľko inštrukcií ako vypadá také vydedenie a čo to vlastne obnáša.
V zmysle zákona sa pod vydedením rozumie právny úkon poručiteľa smerujúci k tomu, aby dedič nedostal svoj dedičský podiel. Hneď na úvod je potrebné uviesť, že vydedenie stanovuje zákon určité podmienky, bez splnenia ktorých nemôže nastať vydedenie. Okrem toho si je potrebné uvedomiť komu možno uprieť dedičský podiel, to znamená, že je možné kohokoľvek vydediť. V zmysle zákonnej dikcie sa jedná výlučne o potomkov poručiteľa, to znamená jeho priamych potomkov.

peníze

Účel vydedenia
Za účelom vydedenia môže poručiteľ spísať listinu o vydedení, ktorá môže predstavovať súčasť závetu alebo samostatnú listinu. Listina o vydedení musí spĺňať určité náležitosti predpokladané zákonom. Pokiaľ ide o formu, zákon pozná listinu o vydedení napísanú vlastnou rukou poručiteľa a listinu o vydedení napísanú vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení musí obsahovať konkrétne dôvody vydedenia, pričom tieto musia byť podložené a preukázateľné skutočnosťami opísanými v listine o vydedení. To znamená, že nestačí ak poručiteľ v rámci listiny o vydedení uvedie jeden či viacero dôvodov uvedených v zákone a tieto bližšie nevysvetlí, respektíve neopíše. Takáto listina by v prípadnom súdnom spore neobstála, keďže nespĺňa zákonné náležitosti.

zámek

Iné dôvody vydedenia
Iné dôvody vydedenia ako ustanovuje zákon nemožno použiť. V súvislosti s jednotlivými dôvodmi vydedenia je taktiež potrebné uviesť, že tieto musia existovať v čase spísania listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť k platnému vydedeniu. Po spísaní listiny o vydedení, môže dôjsť k náprave rodinných vzťahov medzi poručiteľom a vydedeným potomkom. V takom prípade môže poručiteľ listinu o vydedení zrušiť viacerými spôsobmi, a to fyzickým zničením listiny o vydedení, jej písomným odvolaním, či zhrnutím osoby prv vydedenej ako dediča v neskoršom závete.